26 Shotokan Karate-Do Katas performed by Shihan
Dan-Horia Chinda
Please click on a kata to view images.
1. HEIAN SHODAN
2. HEIAN NIDAN
3. HEIAN SANDAN
4. HEIAN YONDAN
5. HEIAN GODAN
6. TEKKI SHODAN
7. BASSAI DAI
8. KANKU DAI
9. EMPI
10. JION
11. JITTE
12. HANGETSU
13. TEKKI NIDAN
14. BASSAI SHO
15. GANKAKU
16. KANKU SHO
17. SOCHIN
18. TEKKI SANDAN
19. CHINTE
20. JI'IN
21. NIJUSHIHO
22. MEIKYO
23. UNSU
24. WANKAN
25. GOJUSHIHO DAI
26. GOJUSHIHO SHO


Back